Indata

Namn
Typ
År   Minvärde i grunddata Maxvärde i grunddata
Koordinat i
XY enl RT90 Long/Lat i grader
NE enl SWEREF99TM
 
 
Sjöarea (km2)  
pH  
Analysdata i
mg/l µekv
SO4-S ()  
Cl ()  
NO3-N ()  
Ca ()  
Mg ()  
Na ()  
K ()  
-
DOC (mg/l)  
Avrinning i
l/s/km2 m/år
Avrinning ()  
-
Är vattenkemin påverkat av kalkning?
För beräkning av okalkade värden se databehov kalkpåverkade vatten
Ca/Mg Referensvärde (ekv)  
Mg/Ca i kalkmedel (g)
Beräknade värden (beräknas automatiskt om Ca/Mg Ref är ifyllt)
pH (okalkad)  
Ca (okalkad) ()  
-

DOC eller TOC se förklaring

Färgkodning se förklaring

Ca/Mg Referensvärde: I första hand används ett värde från tiden före kalkningen eller från en uppströms referens som representerar > 20 % av avrinningsområdet. I andra hand beräknas ett medelvärde från referenser inom 20 km med verktyget KALKREF.

Mg/Ca i kalkmedel:Noll eller värde från Kalkdatabasen

Bedömning av sjö/vattendrag

Bedömning av kalkpåverkat vatten
Statusklassning utifrån det faktiska (kalkpåverkade) tillståndet) Påverkansbedömning utifrån det beräknade okalkade tillståndet
pH minskning från 1860 till med
()pH enheter
Försurningspåverkan pH minskning från 1860 till med
pH enheter
Försurningspåverkan prognos 2030 pH minskning från 1860 till 2030 med
pH enheter
År användes för matchning

MAGIC modellberäkning på den sjö () som mest liknar dina värden för
MAGIC modellberäkning på det vattendraget () som mest liknar dina värden för

Matchningens säkerhet

Matchningen uppfyller kraven för det strängaste filtret av tre och är en matchning där den utvalda bibliotekssjön är mycket lik som skall bedömas.
Matchningen uppfyller kraven för det mellersta filtret av tre och är en matchning där den utvalda bibliotekssjön är ganska lik som ska bedömas.
Matchningen uppfyller bara kraven för det minst stränga filtret av tre och är en matchning där den utvalda bibliotekssjön är mindre, men fortfarande acceptabelt, lik som ska bedömas.

Klassindelning

Försurningspåverkan delas in i klasser där:

KlasspH-minskningRamdirektivetMiljömål
1  < 0.2 Hög status Ingen påverkan
20.2 - 0.4God status
3 0.4 - 0.6 Måttlig status Måttlig påverkan
4 0.6 - 0.8 Otillfredsställande status Stor påverkan
5  > 0.8 Dålig status Mycket stor påverkan

Opåverkad utan test, pH>7.3 eller Ca>8.0

Ingen matchning funnen.

För närvarande finns det inget objekt i biblioteket som faller inom dessa ramar. Det betyder inte per automatik att ett sådant objekt inte kan existera, men kontrollera gärna inmatade värden. För mer tips se: Sjöar och vattendrag som saknar mathcning